Igényes kivitelezésű szentképek imádsággal, alkalmasak házszentelésre is:  6,4 x 9,3 cm, fényes fóliás,

képeslap karton vastagságú.

Rendelési feltételek:

  • típusonként minimum 300 db.
  • típusonként 1000 db. fölött árkedvezmény
Nap/1


Kártyanaptár 2019
Nap/2


Kártyanaptár 2019
01/aM

    „...Őrizzük meg Jézust Máriával, őrizzük meg az egész teremtett világot, őrizzünk meg minden személyt, különösen a legsze- gényebbet, őrizzük meg saját magunkat: ez az a szolgálat, amire Róma püspöke megbízást kapott, de mindnyájan arra kaptunk meghí- vást, hogy felragyogtassuk a remény csillagát: őrizzük meg szeretettel mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk!
     Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen”.

Ferenc pápa homíliája a péteri szolgálatát megkezdő szentmisén

Ferenc Pápa
01/bM

  Márton Áron hitvallása

    „Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik bizalmukat. Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, és örökítették át a századok során.”

Márton Áron - Erdély püspöke
01/cM

 Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben - a Vigasztalóban -, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Ámen.


Szent II. János Pál pápa

Szent II. János Pál pápa
02/M
Házi Áldás
03/M

  ..."Készíttessetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak!" Mária egy félig látszó földgömbön állt, s két kezében egy kisebb gömböt tartott: "Íme ez a gömb, melyet itt látsz, az egész világot jelenti... s minden embert külön-külön". A Szűzanya ujjain drágakö- vekkel díszített gyűrűk pompáztak, a kövekből pedig fénysugarak törtek elő. Ezek a sugarak a kegyelemnek jelei, melyeket Mária az emberek számára kiesdekel. Mária jobb kezétől kezdődően arany felírás volt látható. A felirat átívelt feje fölött, és bal kezénél végződött: "Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

Csodás Érem Szentje
04/M

  Imádság

Most segíts meg Mária,
Ó,Irgalmas Szűzanya,
keservét a búnak, bajnak,
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a Te erőd nem törik meg.
Hő imáid gyermekidnek
nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy Anya vagy.
Most segíts meg Mária,
Ó,Irgalmas Szűzanya.
Ámen.    

Most segíts meg Mária...
05/aM

Imádság

   Édes Jézus! Gyermeki alázattal kérünk, hogy szereteted erejével, mely a menny legmagasabb trón- járól a betlehemi istállóba vonzott, a mi szívünket is vond magadhoz, hogy Veled a legbensőbben egyesülhessünk.
  Engedd, hogy szegénységedben legalább úgy vegyünk részt, hogy semmihez se kössük lelkünket: legyünk lélekben szegények, szeressük a szegényeket, akiknek helyzetét Te születéseddel és életeddel megszentelted, és azt tekintsük a legfőbb és egyetlen kincsnek, ha Tégedet bírunk!
  Ó, jóságos Jézus, jöjjön el a Te országod! Ámen.

Jézus születése
05/bM

   Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek nap-keletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” …...
   S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
(Mt 2,1-3,9-12)

Napkeleti bölcsek
05/cM

   A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé.
    Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek.
    Hadd hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

(Boldog Kalkuttai Teréz Anya)

Jézus születése
05/dM

    Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
    Hozzád jövünk, Betlehem édes  Gyermeke, aki megszületvén elrejtetted istenségedet, hogy osztozz a mi  törékeny emberi természetünkben.  A hit világánál felismerünk téged mint igaz Istent, aki megtestesült értünk. Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
    Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel... szűnjön meg a túláradó erőszak minden formája, amely oly sok elmondhatatlan szenvedés oka, erősödjék meg a békés megoldások keresésére irányuló akarat, amelyek tiszteletben tartják a népek s az emberek jogos törekvéseit.
   (Szent II.János Pál pápa karácsonyi üzenete)

Jézus születése
05/eM

,,…Kedves testvéreim, ebbe a világba, a ma emberei közé megszületett az Üdvözítő, aki Krisztus Urunk. Álljunk meg a betlehemi Gyermek előtt.
    Hagyjuk, hogy szívünk meg-érintődjön: ne féljünk ettől. Ne féljünk attól, hogy szívünk meg-hatódjon! Szükségünk van rá, hogy szívünk elérzékenyüljön. Hagyjuk, hogy Isten gyöngédsége felmelegítse; szükségünk van simogatására.  Isten simogatása nem okoz sebeket: Isten simogatásai békét és erőt adnak nekünk.
    Isten nagy a szeretetben, Övé a dicséret és a dicsőség mindörökké”

 Ferenc pápa Urbi et orbi áldása és üzenete 2013. December 25-én
- részlet-

Jézus születése
05/fM

„…Isten egyetlen kor emberéhez sem jön lenyűgöző erővel. Csendben érkezik. A mélységes csend az Ő működésének a közege, mint a betlehemi éjszakán. A pásztorokhoz és a napkeleti bölcsekhez hírnököket küldött. A pásztorokhoz angyalokat, a bölcsekhez egy rendkívüli csillagot. A pásztorok nyájaik mellett, az ég csillaggal teleszórt boltozata alatt virrasztva álmodoztak Róla.
    A bölcsek talán a régi könyvekből, vagy a nemzedékek ajkán apáról-fiúra szálló száj- hagyományból értesültek Isten hajdani ígéretéről. Várták az Istent, és Isten eljött hozzuk, megmutatta Magát nekik…”

         Márton Áron püspök szentbeszéde Gyulafehérváron, 1963 Karácsonyán - részlet -

 

 

Jézus születése
05/gM

,,…Mária mindenekelőtt alázatra buzdít bennünket, hogy Isten helyet találjon szívünkben, megmutatja számunkra a csönd értékét, hogy meghalljuk az Angyalok énekét, a Gyermek sírását, amelyet nem fojt el a zaj és a lárma. Máriával együtt állunk majd a jászol előtt, belső ámulattal, megízlelve az egyszerű és tiszta örömöt, amelyet az isteni Gyermek hoz el az emberiségnek.
    A Szent Éjben, a felkelő Csillag, az örök világosság ragyogása, az igazságosság napja, megvilágítja azt, aki a sötétségben, a halál árnyékában nyugszik. Jézus ugyanis azért jön el, hogy reményt adjon minden ember és az egész emberi család számára.”

- részlet - Szent II. János Pál pápa beszédéből 2003. december 23

Jézus születése
06/aM

Reggeli ima

Szívem első  gondalata
Hozzád  száll föl, Istenem!
Te őríztél meg az éjjel,
Maradj  ma  is  énvelem!

Téged  áldlak és  imádlak,
Mint  szerető  gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add  kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te  mindnyájunk  anyja  vagy!
Oltalmazz meg  minden  bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!Ámen.

Reggeli ima
06/bM

         Esti ima

   
Ó, édes Istenem!
    Hálát rebeg lelkem,
    Hogy egész napon át
    Úgy szerettél engem.
      Bánom sok vétkemet,
      Szent Fiadnak vére,
      Mossa meg kegyesen
      Szívemet fehérre!
    Virrasszon felettem
    Gondviselő szemed,
    Kérlek, óvd az éjjel
    Testemet, lelkemet.
      Szűzanyám, s Őrangyal,
      Legyetek énvelem,
      Ha ti rám vigyáztok,
      Nyugodt lesz éjjelem.
            Ámen.

Esti ima
07/aM

         Ima az őrangyalhoz

   
Őrzőangyalom, kit Isten rendelt oltalmazómul, köszönöm, hogy mindig és most is velem vagy. Add, hogy minden időben és helyzetben  tudatosíthassam segítő jelenlé- tedet,  és belőle erőt meríthessek. Őrizzed lépteimet, védelmezd testemet és lelkemet, hogy szívemmel és elmémmel, imáimmal és cselekedeteimmel szüntelenül részt vehessek Isten művének kiteljese- désében. Küldetésem végeztével pedig segíts  a jóságos, szerető és irgalmas Isten színe elé állnom,  és országába jutnom. Ámen.

Őrangyal
07/bM

                 Az édesanya imája

  Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim őrangyalai, kiket Isten állított melléjük. Mindenekelőtt azért a kegyelemért könyörögjetek, hogy őket Isten és a mennyország számára nevelhessem. Oltalmaz- zátok őket ott, ahol az én szemem nem őrködhet felettük, kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket. Figyelmeztessétek őket ott, ahol az én hangom nem éri utol őket, vezessétek és mentsétek meg őket a mennyország számára! Ámen.

Őrangyal
08/aM

Imádság

  Legédesebb Anyánk! Tekints le ránk, gyermekeidre, akiket annyira szeretsz. Felajánljuk Neked szí- vünket. Óvd meg a gonosz ellenség tőrétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel szeret minket.
  Anyai könnyeidre kérünk, add nekünk oltalmazónkul Szent Józsefet, az igaz embert, a szüzesség és tisztaság őrét, a gondviselő nevelőatyát, a munkást.
  Add, hogy Szent József közben- járására és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadban bízva hű gyermekeid maradjunk. Ámen.

Szent Család
08/bM

Imádság

  Urunk, Jézus Krisztus, aki Máriának és Józsefnek engedelmeskedve a családi életet csodálatos, nagy erényekkel megszentelted, add meg nekünk, hogy Szűz Anyánk és Szent József segítségével a te Szent Családod példáját kövessük, és elérhessük a Veled soha meg nem szűnő együttlétet, aki az Atyával és a Szentlélekkel mint Isten élsz és uralkodol, mindörökké. Ámen.

Szent Család
08/cM

Házastársak imája egymásért 

  Mennyei atyánk, aki a házasságot rendelted és Jézus által szentséggé tetted, esdve könyörgök előtted házastársamért. Erősítsd lelkében a hitet, hogy a földi élet útját ennek világosságánál járja. Erősítsd kegyelmi életét, hogy mint Isten gyermeke, a magasságbeli előtt kedves legyen. Erősítsd akaratát, hogy parancsaid szerint élve, erényes legyen.
    Különösen arra kérlek, Uram, kapcsold irántam táplált szeretetét a te szeretetedbe, hogy így benned találkozva, hűséges és egymás gyengéit elviselő házastársak legyünk.Ámen.

Szent Család
08/dM

    Ima a családokért
    Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse.
    Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökké-valóságban.
    Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit!


    (Szent XXIII. János pápa imája)

Szent Család
08/eM


  Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.”
  Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat.”


(Mt 2,13-15)    

Menekülés Egyiptomba
08/fM

    Imádság a Szent családhoz
    Mennyei Atyánk, Te követendő utat mutattál nekünk a názáreti Szent Család életén keresztül. Segíts minket, Ó szerető Atyánk, tedd a mi családunkat Názáretté, ahol a szeretet, a béke és az öröm uralkodik. Legyen a családunk mélyen szemlélődő, odaadó az Eucharisztia iránt, és az örömmel együtt rezgő.
    Segíts nekünk, hogy együtt maradjunk örömben és bánatban a családi imádság által. Taníts meg minket arra, hogy felismerjük családtagjainkban Jézust, különös- képpen az Ő szenvedésének álruháiban.
    Segíts minket Ó szerető Atya, hogy mosolyogva fogadjuk el, amit Te adsz és adjunk oda mindent, amit Te elveszel. Ámen.

         (Szent Kalkuttai Teréz anya)

Szent Család
09/M

   Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.


(XVI. Benedek pápa)
 

Mária és Jézus Szíve
10/M

Az Isteni Irgalmasság

rózsafüzére

(öttizedes rózsafüzéren is imádkozható)

Bevezetés: Miatyánk..., Üdvöz-légy..., Hiszekegy...

Nagy (önálló) szemekre: “Örök Atya! Fleajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”

Kis szemekre (10-szer): “Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.”

Befejezésre (háromszor): “Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.”

Irgalmas Jézus
11/aM

A betegek

Lourdes-i imája

  Mindenható örök Isten, híveid örök üdvössége, halgass meg minket, akik beteg szolgáid és szolgálóid számára irgalmadért esedezünk, hogy visszanyerve egészségüket, szent egyházadban hálát adhassanak Neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Lourdes-i Szűzanya
11/bM

                Imádság


  Áldunk és magasztalunk leg- tisztább  Szűzanyánk! A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadett- nek: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"

  Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Most és mindörökké. Ámen.   

Lourdes-i Szűzanya
12/M

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak! Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, Általa és Vele pedig az örök Atyához. Igy járunk a hit, a remény és a szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztus az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig. Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva, és föltámadásának taniként az Atyához megyünk. A Legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk, dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Fatima-i Szűzanya
13/M

Imádság

  Üdvözölt légy Mária, fájdalommal teljes, a keresztre feszített Jézus van teveled. Méltó, hogy együtt szenvedjünk veled az asszonyok közül, és méltó, hogy együtt szenvedjünk a te méhednek gyümölcsével Jézussal. Asszonyunk Szűz Mária, a keresztre feszített Jézus Anyja, érdemelj ki könnyeket nekünk, Fiad megfeszítőinek, most és halálunk óráján ! Ámen.

Fájdalmas Anya
14/M

  Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: "Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: "Szomjazom!" Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: "Beteljesedett!" Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
                                                                                            (Jn 19,25-30)

Jézus kereszthalála
15/M

  „… kezét fölemelve, megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe… Ez Jézus aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a menybe ment.”
                                                                     (Lk 24, 50-51; ApCsel 1, 11)


  Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára! Ámen.

Urunk Mennybemenetele
16/M

  “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés s beszélgettek vele. (Mt 17,1-3)

  Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanuságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Ámen.

Urunk Színeváltozása
17/M

Lehelj reám, óh Szentlélek, hogy gondolatom mind szentté legyen!

Működj bennem, óh Szentlélek, hogy minden munkám szentté legyen!

Vonj szívedre, óh Szentlélek, csak azt szeressem, ami szent, mindenekben!

Erősíts meg, óh Szentlélek, hogy mind ami szent, megvédjem!

Őrizz engem, óh Szentlélek, hogy mindig szent legyen a lelkem!

(Szent Ágoston)

Szentlélek eljövetele
18/M

  Örök Szentháromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a te világosságodban! Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel. Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel tudja ismerni és meg tudja különböztetni a te igazságodat. Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt; legyen annyira erős, hogy se a gonoszlélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.

(Sziénai Szent Katalin)

Szentháromság
19/M

  Hiszem, Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben jelen vagy, mint igaz Isten és igaz ember. Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te Istenséged és szent emberséged egészen benne foglaltatik e szent ostyában, habár szemeim mindebből semmit sem látnak.

(Szalézi Szent Ferenc)

Úrnapja
20/M

Fehér Szent Ostyában,
Jézus, Te vagy jelen,
Hiszek, bízom Benned,
imádlak, szeretlek.

Bánom, hogy szívedet
bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl,
 jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet,
térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak
szeretni én Téged.

Jézusom, melegítsd
szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod
legyen neked benne.
Ámen.

Elsőáldozás
21/M

Imádság

  Legszentebb Szűzanyám, hiszek a te Szent és Szeplőtelen foganta- tásodban és mindenkor meg is vallom azt.

  Legtisztább Szűz, Szeplőtelen fogantatásod által, erényeidre és érdemeidre is tekintettel, kérlek: esdj ki számomra Szent Fiadtól szívbéli alázatot, szeretetet és jóságot, testem és lelkem szűzi tisztaságát, állhatatosságot és kitartást a jónak gyakorlásában, szent életet és majd a boldog halált. Ámen.

Szeplőtelen fogantatás
22/M

  Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, a te kegyelmed legyen énvelem, áldott vagy te az asszonyok között és áldott legyen Szent Anna asszony, a te édesanyád, kitől te az eredeti bűnnek makulája nélkül születtél.

  Üdvözlégy Szűz Mária, Istennek szent anyja, mennyország király- néja, paradicsomnak ajtaja, a világnak asszonya, te tiszta és kitűnő szűz vagy. Vétek nélkül fogantad Jézust, szülted a világ alkotóját és üdvözítőjét, kiben én nem kétségeskedem. Ments meg engem minden bűntől és imádkozzál érettem bűnösért. Ámen.  

(IV. Sixtus pápa)

Szent Anna – Kisboldogasszony
23/M

  Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: "Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?...

  Mária így szólt: “Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatossá- gára. Íme, mostantól fogva boldog- nak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemze- dékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.” (Lk 1,41-43,46-50)

Sarlós Boldogasszony
24/M

Imádság

     Mária, a jó Isten Téged testtel és lélekkel felvett a Mennybe. Azt a feladatot adta Neked, hogy minket Jézushoz vezess, ezért az általad mutatott utat akarjuk követni. Szeretnénk az életben tisztessé- gesen, erősen, egyszerűen, örömmel telve és békében élni és ezt a világban tovább adni.
  Mária, szívünk királynőjévé koronázunk és kérünk Téged, vezess minket, változtasd át kőszívünket szeretettel teljes szívvé. Ámen.

Szűz Mária mennybemenetele
25/M

  Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét! Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Segíts, hogy szentek legyünk, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk és forrón kívánja. Ámen.

(Szent Pio Atya)

Mária Királynő
26/M

  Ó, Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angya- lokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajó- törésben, nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halál- küzdelmünk óráján. Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök Menedéke, szomorúak hatalmas Vigasztalója.

  Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben.

(Boldog Bartolo Longo)

Rózsafüzér Királynője
27/M

  ...Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az meg- keresztelje őt. De János igyekezett visszatartani: "Nekem van szüksé- gem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?" Jézus azonban ezt válaszolta neki: "Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot." Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme, egy hang hangzott az égből: "Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik". (Mt 3, 13-17)

Keresztelő Szent János
28/M

  A niceai zsinat idején Szent Ilona, Konstantin császár édesanyja, ez a hitével és vallásosságával egészen egyedülálló asszony, isteni intések alapján Jeruzsálembe ment és az ottaniak segítségével kereste a helyet, ahol Krisztus szent testét keresztre feszítették. A hagyomány szerint 335- ben szeptember 13-án a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet és Krisztus szenvedé- sének más eszközeit is.

  Szeptember 14-én ünnepelték először a Szent Kereszt ereklyét, a nép előtt bemutatva, azaz “fölma-gasztalva” és tiszteletre kitéve.

(Szentek élete)

Szent Kereszt megtalálása és felmagasztalása
29/M

  ,,A küldetésem csak most kezdődik. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent..., hogy meg- mutassam a lelkeknek az én kis utamat. A Jóisten mindent meg fog tenni, amit akarok, hiszen én soha semmit nem tettem az Ő akarata ellenére. Igen, én rózsaesőt fogok hullatni az emberekre!''
                                                                                        (Szentek élete)

  Emlékezzél, ó, Kis Szent Teréz, arra az ígéretedre, hogy az égben csak egyet akarsz: jót tenni a földön. Bocsáss, kérünk, bőséges kegyelmi rózsaesőt mindazokra, akik hozzád folyamodnak, és esdd ki számunkra Istentől a kegyelmeket, amelyeket várunk az Ő mérhetetlen jóságától! Ámen.

Kis Szent Teréz
30/M

Imádság Szent Antalhoz

  Csodákat, kik látni vágytok Ó, jöjjetek Szent Antalhoz, fekélyt, nyomort, vétket, halált, sátánt elűz, gyógyulást hoz:

  Szent Antalnak imájára, tenger enged, bilincs törik, az elvesztett tagot, vagyont, ifjú és agg visszanyerik.

  Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában azt hirdetik, azt beszélik kik érezték Szent Antalnak jó tetteit:

     Szent Antalnak imájára....  

Dicsőséget zengünk Néked, Atya, Fiú és Szentlélek, Szentháromság egy Istennek áldás legyen és dicséret:

     Szent Antalnak imájára....

Páduai Szent Antal
31/M

Imádság

  Ó, Szent Erzsébet, aki életedben oly bőven hintetted az irgalmasság rózsáit mások élete útjára, örvendeztess meg engem is jóságoddal és kérésem meghallga- tásával! Viszonzásul megígérem, hogy a te dicső példád szerint ezentúl én is buzgón gyakorolom az irgalmas szeretetet és bőkezűséget szenvedő felebarátaim iránt, hogy így minél tökéletesebben betöltsem Jézus Szívének leghőbb vágyát: szeressük minden embertársunkat, amint Ő szeretett mindvégig mindnyájunkat. Ámen.

Árpádházi Szent Erzsébet
32/M

Szent Ferenc imája

  Istenem, tégy engem a békéd eszközévé, hogy a szeretet melegét árasszam ott, ahol a gyűlölet pusztít, hogy megbocsássak, ahol a bűn tombol. Hogy egyesítsek, ahol a széthúzás diadalmaskodik, hogy igazságot vigyek oda, ahol tévedés van, örömet, ahol szenvedés van!

  Mindezt nem azért, hogy engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat. Nem azért, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek.

  Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk, midőn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk, midőn meghalunk, új életre ébredünk.

Assisi Szent Ferenc
33/M

  

Imádság

   Istenünk, aki Szent László királyunkat, a te hitvallódat csodálatos könyörületességeddel a vétekből a bocsánatba, s mert igaz volt, a dicsőségbe vitted föl, kérünk, add, hogy aki kormányzónk volt a földön, pártfogónk legyen a mennyben!

  Istenünk, ki boldogságos hitvallódat, Szent László királyt, sok csodával dicsőítetted, engedd nekünk kegyelmesen, hogy az ő érdemei által minden gonosz ellen mindenkor oltalomban részesüljünk és az örök boldogságba eljussunk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Szent László
34/M

Imádság

  Szent István király, ki a keresztény hitre vezetted a magyar nemzetet és azt boldoggá tenni iparkodtál, bizalommal fordulunk hozzád. Könyörögj Istennél országunk és népünk javáért. Adja meg az Úr, hogy egyetértés, szeretet és törvénytisztelet uralkodjék közöttünk.

  Ne szűnj meg Szent István, kérni Szűz Máriát, hogy legyen védő- asszonyunk, imájával hárítson el minden bajt felőlünk, hogy békében, megelégedésben élve Isten országába eljussunk. Ámen.

Szent István
35/M

  Szent Imrét, apja Szent István arra oktatta , hogy őrizze meg a katolikus hitet, erősítse az egyházi rendet, a főpapi méltóságnak rója le tiszteletét, hozzon igaz ítéletet, teljesítse az imádkozás kötelmét, a kegyességet, az irgalmasságot meg a többi erényeket, előrehaladása érdekében éber gonddal megtartsa…

  Szent Imre megelégedett kevés alvással. Minden éjjel, amikor a többiek már lefeküdtek, maga előtt két gyertyával világított, Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott, és mindegyik zsoltár végén szíve töredelmével kért bocsánatot...

(Árpád-kori legendák és intelmek)

Szent Imre
36/M

  Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül... Megszólították: "Asszony, miért sírsz?" "Mert elvitték Uramat - felelte - s nem tudom, hová tették." E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus.

  Jézus megkérdezte: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: "Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal." Jézus most nevén szólította: "Mária!" Erre megfordult, s csak ennyit mondott: "Rabboni", ami annyit jelent, mint "Mester".
                                                                                          (Jn 20,11-16)

Szent Mária Magdolna
37/M

  Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: ,,Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!''

  Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint ő maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el érte az Úr.

    (Szentek élete)

Szent András
38/M

Szent Pál

szeretet-himnusza

  Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom...

  A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

  A szeretet nem szűnik meg soha... (1Kor 13,1,4-8)

Szent Péter és Pál
39/M

Imádság

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Szent Mihály
40/M

  Amikor Márton még római katonatiszt volt…a lova egyszer csak visszahőkölt az úton és egy koldus tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyúj- totta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért… 
 Azzal Márton fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében ketté- hasította, és a felét odaadta a koldusnak: ,,Fogjad, barátom - mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot -, és a lovamnak köszönd meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta!'’

(Szentek élete)

Tours-i Szent Márton
41/M

  Szent Miklós, Myra püspökének legendájában sokszor felbukkan a hármas szám: a három igazság- talanul vádolt katonatiszt története, a három szegény leány megsegí- tése, a három halálra ítélt ártatlan tanuló, a három matróz meg- mentése és a három megölt gyermek története.

  A legenda szerint, egyszer egy gonosz vendéglős elcsábított három iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a húst szokás, só közé egy hordóba rejtette a holttestüket. Miklóst egy angyal figyelmeztette az esetre, mire ő megjelent a vendéglős házánál, föltámasztotta a gyermekeket és megbüntette a bűnöst.

(Szentek élete)

Szent Miklós
42/M

Imádság

  Nepomuki Szent János, a gyónási titok védőszentje! Kérünk, közbenjárásod által megerősődjünk abban, hogy üdvösségünkhöz valóban hozzátartozik a mindig megújuló bűnbánat, és azt a leg- teljesebb módon a szentgyónásban tudjuk kifejezni. Abban nyerünk a legtöbb kegyelmet Istentől megújuló életünk számára.

  Add, hogy sose féljünk őszintén gyónni, mert tudjuk azt, hogy Jézus papjai a gyónási titkot – amit te is – híven megőrzik, és csak a bűneinket ítélik meg, nem bennünket, hogy azután gyógyíthassák is lelkünket az örök életre. Ámen.

Nepomuki Szent János
43/M

  Istenünk, ki úgy akartad, hogy apostolaid révén ismerjük meg szent nevedet, kérünk, Szent Simon és Júdás Tádé apostol közben- járására add, hogy Egyházad állandóan gyarapodjék, és egyre több népet egyesítsen magában!

  Örök, mindenható Isten, ki a Te apostolodat, Szent Judás Tádét azzal a különös kegyelemmel tüntetted ki, hogy a kísértéseket elűzni, és a kétségbeesett helyze- tekben segíteni képes legyen, add nekünk, akik e nagy szentet tiszteljük, hogy az ő közbenjárására testi és lelki nehézségeinkben oltalmat találjunk. Ámen.

Szent Simon és Judás Tádé
44/M

  Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk, mert bölcs gond- viseléseddel nekik örök dicsőséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál!

  Szenvedéstörténetüket elbeszélő legendájuk szerint, Arábiában születtek és ikrek voltak. Nagy érdeklődés élt bennük a tudo- mányok, különösen az orvoslás tudománya iránt. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy soha nem fogadtak el semmi pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógy- szerekért.

  Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására.

(Szentek élete)

Szent Kozma és Damján
45/M

  Istenünk, hatalmadat magasz- taljuk, és alázattal kérünk, add, hogy Szent György olyan készséggel támogasson minket gyöngeségeinkben, amilyen kész- séges szívvel Fiadat követte szenvedése útján!


  …A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt hozzájuk: ,,Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.'' Így hát a király és a nép megkeresztelkedett...

                            (Szentek élete)

Szent György
46/M

              Szent Borbála ima

  Ó, Szent Borbála, dicső meny- asszony, testemet és lelkemet én Reád bízom. Úgy életben mint halálban, légy nekem mindig védőszentem.
  Az utolsó órámban segíts, hogy Krisztus Szent Testét magamhoz fogadjam és Isten irgalmába részesüljek, amikor testemből elszáll a lelkem.
  A rossz szellemet taszítsd el tőlem, védő jóságoddal maradj mellettem, és vidd Istenhez megtért lelkemet! Ámen.
           

Szent Borbála
47/M

   Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett! Te ritka kegyelemben részesültél, hogy kétségbeejtő helyzetekben különös szószóló légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten trónusa elé és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott drága szent vérére szentséges, irgalmas szívére és gyarló hitemre.
    Oh, Szent Rita! Segíts, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen. Megígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom jóságodat! Ámen.

Szent Rita
48/M

   Szent Benedek Jubileumi Medálját 1880-ban verték, születésének 1400. évfordulójára.
A szavak jelentése az előoldalon:
a szent alakja alatt: „Casino Szent Hegyéről 1880”; kétoldalt: „Szent Benedek Atya keresztje.” Körben, a medál szélén: „Halálunkkor védel- mezzen meg jelenlétével”
A hátoldalon egy kereszt látható, melynek karjain, mellette és körös-körül iniciálék olvashatók; ezek feloldása adja a szabadító imádság szövegét:„A Szent Kereszt és ne az ördög legyen az én világosságom. Távozz sátán, soha ne tanácsolj hívságos dolgokat. Magad idd meg mérgedet, ne engem kínálgass.”

                          (Amorth Atya)

 

Szent Benedek
49/M

         Közlekedők imádsága 

 Add, hogy mindig körültekintő figyelemmel, kiegyensúlyozott lélek- kel vezessek, és minden balesetet elkerüljek! Adj szívembe felelőség- érzetet felebarátaim élete és testi épsége iránt. Kerüljek minden féktelenséget és meggondolatlan- ságot! Tartsd távol tőlem a hirtelen adódó, veszélyes helyzeteket, és add, hogy a kritikus pillanatban is megőrizzem a nyugalmamat. Ámen.

Szent Kristóf
50/M

  

Imádság

  Legédesebb Anyánk! Tekints le ránk, gyermekeidre, akiket annyira szeretsz. Felajánljuk Neked szí- vünket. Óvd meg a gonosz ellenség tőrétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel szeret minket.
  Anyai könnyeidre kérünk, add nekünk oltalmazónkul Szent Józsefet, az igaz embert, a szüzesség és tisztaság őrét, a gondviselő nevelőatyát, a munkást.
  Add, hogy Szent József közben- járására és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadban bízva hű gyermekeid maradjunk. Ámen.

Szent József
51/M

   Óh boldogságos, szeplőtlen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel, s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd föl lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne.
 Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Ámen.

Kármelhegyi Boldogasszony
52/M

             Imádság a
        Béke Királynőjéhez


  Szűz Mária, Isten Anyja, Édesanyánk, Béke Királynője! Eljöttél hozzánk, hogy mindnyá-  junkat az Istenhez vezess. Esdekeld ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk: "Történjék velem szavaid szerint", hanem éljük is, ahogy te tetted!
  A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Medjugorje-i Szűzanya
53/M

      Szent Pió Atya esti imája

Befejezem, Atyám! Befejezem mára, minden kegyelmedért legyen örök hála, tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret: Neked, fölséges Atya, Fiú és Szentlélek!

Áldlak, én Istenem, szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét tegnapnak és mának. Add, hogy a holnapot szent Neveddel kezdjem, Uram, én Teremtőm, Megváltóm, Istenem!

Befejezem, Atyám! Mára befeje- zem, örök jóságodért, örök hála legyen! Adjon érte hálát minden teremtményed, és bocsásd meg, kérlek, a mi vétkeinket! Atyám, erre kérlek! Ámen.

Szent Pió Atya